İletişimde Stratejik Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR

BUY

Günümüzde iletişim sürecinin yönetilmesinde strateji kilit bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, organizasyonlar, devletler iletişimin stratejik bir şekilde yönetilmesine daha fazla önem vermektedir. Bu çalışma iletişimi stratejik olarak ele almanın önemine vurgu yaparak, karmaşıklaşan iletişim süreçlerinin yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışma, akademisyenler, öğrenciler ve uygulamacılar için başvuru kitabı olması amacı ile hazırlanmıştır. Kitap, göstergebilim, reklam, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, yeni medya ve etik gibi alanlardan, değerli akademisyenlerin katkıları ile kaleme alınmıştır.


Book Name : İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-69-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 124
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kurumlarda Değerler
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medya Tartışmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hile ve İç Denetim
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
HIVAR VADİH
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Armağan Kültürü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mevlana ve İslam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sosyal Yaşam ve Kadın
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI BELAGAT
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitim Araştırmaları 2022
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı