İletişimde Stratejik Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR

BUY

Günümüzde iletişim sürecinin yönetilmesinde strateji kilit bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, organizasyonlar, devletler iletişimin stratejik bir şekilde yönetilmesine daha fazla önem vermektedir. Bu çalışma iletişimi stratejik olarak ele almanın önemine vurgu yaparak, karmaşıklaşan iletişim süreçlerinin yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışma, akademisyenler, öğrenciler ve uygulamacılar için başvuru kitabı olması amacı ile hazırlanmıştır. Kitap, göstergebilim, reklam, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, yeni medya ve etik gibi alanlardan, değerli akademisyenlerin katkıları ile kaleme alınmıştır.


Book Name : İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-69-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 124
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 1
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hile ve İç Denetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kürt Tarihi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
HIVAR VADİH
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dondurma ve Sorbe
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kurumlarda Değerler
Mevlana ve İslam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme ve Yönetim
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Karamanoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği