Sâhib Ata Araştırmaları

Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ

BUY

“Emîr-i Dâd”, “Melikü'l-Ümerâ”, “Nâib”, “Sâhib”, “Sâhib-i Azam”, “Sâhib-i Muazzam”, “Ebu'l-Hayrât”, “Emîr-i Dîvân”, “Kavvâmü'l-Mülk” ve “Hoca” gibi unvanlarla zikredilen Fahreddin Ali, başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere Afyon, Kayseri, Sivas gibi önemli Selçuklu şehirlerinde yaptırdığı camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, kaplıcalar, hankahlar, çeşmeler, buzhaneler gibi dini, ilmi, ticari, sıhhi, iktisadi ve sosyal yapıları ile en çok sanat eserine imzasını atan bir vezir olarak dikkati çekmektedir.
2021 yılı itibariyle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla aylık konferanslar şeklinde organize edilen faaliyetlerin metin halindeki takdimini sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu konferanslarda Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayat hikayesinden vakıflarına kadar geniş bir repertuar ortaya konmuştur.


Book Name : Sâhib Ata Araştırmaları
ISBN : 978-625-8080-98-8
Author : Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur Kağıt
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 418
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Armağan Kültürü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hile ve İç Denetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Eşrefoğulları Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Şehir ve Âlimleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
The Rise Of Populism
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kürt Tarihi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları