Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ

BUY

    Bu bilimsel kitap içeriği, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, Biyoistatistik, Mühendislik alanları ile Zootekni, Matematik ve Bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacıların yanı sıra istatistiksel modelleme çalışması yapanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Doğrusal regresyon analizinin uygulamalarının olduğu bu çalışma, doğrusal regresyon analizinde ihtiyaç duyulan temel matematiksel bilgileri Giriş bölümünde, Regresyon konusunun temeli Basit Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, daha geniş alan ve anlatım araştırmacıların çok kullandığı Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, varsayımların sağlanması için olması istenen varsayımların sırasıyla; Normallik varsayımı, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı problemleri ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Ayrıca Polinomiyal regresyon, Regresyon analizinde kısıtlara ilişkin doğrusal hipotezler konusu detaylı verilmiştir. Bunların yanısıra kukla değişken kullanımı, değişken seçimi, model yeterliliği, model spesifikasyonu ve genelleştirilmiş doğrusal model konuları araştırıcaların anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Tüm anlatım örneklendirilmiş ve uygulamaları hem SPSS hem de R programları ile iyice anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Çoğu örnek uygulamalar gerçek çalışmalardan anlatılmaya çalışılmıştır. 


Book Name : Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-43-5
Author : Prof. Dr. Aşır GENÇ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 342
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Dondurma ve Sorbe
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Mutfak Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Eğitimde Dijitalleşme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ramazanoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hile ve İç Denetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları-2023
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İstihbarat Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Göç, Yoksulluk ve İstihdam