Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar

Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN

BUY

NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin üzerinden geçen bir yıllık süreç ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alın-mış ve kitap Türkiye’de birçok okura ulaşarak konuyla alakalı ça-lışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı hâline gelmiştir.
Pandemi Serisi’nin ikinci kitabında Pandemi Sürecinde Deza-vantajlı Gruplar başlıklı edisyon ile okura ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Serinin bu ikinci kitabında, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyada mesleki, ekonomik ve toplumsal ya-şantı açısından “normal”in dışında konumlan(dırıl)mış dezavan-tajlı grupların yaşadığı yoksunluklar, kaynaklara erişim sorunları, hastalıkla baş etmedeki çaresiz durumları ve her şeye rağmen “evde kalamamaları”, kıymetli yazarlarımızın kalemleri vesilesiyle ve saha çalışmalarına dayanan argümanlarla ortaya konulmuştur.


Book Name : Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ISBN : 978-625-7517-49-2
Author : Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 538
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eşrefoğulları Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sâhib Ata Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kürt Tarihi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Armağan Kültürü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ceride-i Rüsûmiye
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve Yönetim
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
The Rise Of Populism
Hile ve İç Denetim
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları 2022
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mevlana ve İslam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan