Hegemonya Karşı Hegemonya

Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

BUY

Avrupa merkezcilik, Batılı sosyal bilim paradigmasının merkezinde yer alan bir tutumdur. Avrupa merkezci yaklaşımlar, Batı’da üretilen bilimi merkeze aldığı gibi Batı dışı yaklaşımları göz ardı etmekte ve böylece sosyal bilimler üzerinde bir hegemonya oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler akademik faaliyetin çeşitli düzeylerinde Avrupa merkezci bilgi üretim ve yayımı mekanizmalarının parçası olmaya zorlanmaktadır. Bu kongrenin en önemli amaçlarından birisi bu Avrupa merkezciliği yeniden düşünmek, eleştirmek ve aşmaya çalışmaktır. Öte yandan Avrupa merkezciliğe karşı geliştirilen yaklaşımlar veya meydan okumaların da gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerde Batı ve Avrupa merkezciliğin eleştirileri köklü dönüşümlere yol açmadığında tam aksine eleştirilen kavram ve paradigmanın yeniden üretilmesine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla Batılı bilim paradigmalarının tüm birikimini inkâr etmeden ama kendi kaynaklarına uygun olup olmadığını tartışarak tüm bilimsel birikime eleştirel bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Müslümanlar batı birikiminden istifade eden ama kendi epistemolojisine göre değerlerini ihya eden bir anlayış geliştirmeye çalışmalıdır. Malik bin Nebi’nin dediği gibi “zihinleri sömürgeleştirme”den uzaklaştırmaya gayret etmelidir. Müslümanlar mevcut Batı ekonomik ve bilimsel hâkimiyetinin büyük ölçüde insanları en çok refah yaratan ve en bilimsel sistem olduğuna ikna etmeyi başarması ile ayakta kaldığını unutmadan tüm insanlığa ikna edici bir alternatif model kurmayı denemelidirler. Bu kongrenin bu amaca yönelik atılan adımlardan birisini teşkil etmesini umuyoruz.

Müslümanların karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde, sorunları anlamak için sahip olması gereken bilimsel bilgiyi üretmek ve bilgiyi politik çözüm önerilerine tahvil etmek için sağlam bir bilimsel araştırma paradigması üzerine düşünmesi ve tartışması gerekmektedir. Gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar kongresi ile sosyal bilimler kanalıyla İslam ve Müslümanlar üzerinde kurulan hegemonyayı tekrar gündeme getirip eleştirel analizler ortaya konmuştur. 


Book Name : Hegemonya Karşı Hegemonya
ISBN : 978-605-4988-12-9
Author : Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Deri Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Number of Pages : 955
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Şehir ve Âlimleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kürt Tarihi
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ramazanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
The Rise Of Populism
Kurumlarda Değerler
Eğitim Araştırmaları-2023
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı