ANLATIMLI ARAPÇA

Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Bu eserde 108 ders ile Arapça'nın en önemli konları incelenmiştir. Her derse örneklerle başlanmıştır. İlk otuzbeş derste örneklerin tercümesi yapılmıştır. Örnekler, konunun anlatımına uygun düşecek tarzda sıralanarak "anlatım" kısmında geniş olarak çözümlenmiş, konunun kuralları bu örnekler çerçevesinde açıklanmıştır. "Kurallar" başlığı altında konu öz olarak sunulmaya çalışılmıştır. Bütün uygulamalarda örnek çözümler bulunmaktadır. İlk uygulamanın metin olmasına gayret gösterilmiştir. İ'rab alıştırmaları mümkün mertebe basit düzeyde tutulmuştur. Örnek cümleler kısmı, konu ile ilgili daha çok misali izlemeyi hedeflemektedir. Türkçe'den Arapça'ya çeviri genelde on kadar cümleden oluşmakta ve konunun özelliklerini yansıtacak şekildedir. Önemli bir husus da konuların kelimelerinin çıkarılmış olmasıdır. Anadil öğrenenlerin duyarak kazandıkları kelime hazinesinin bu yolla verilmesi göz önünde tutulmuştur. 


Book Name : ANLATIMLI ARAPÇA
ISBN : 978-605-4988-46-4
Author : Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 544
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
İstihbarat Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medya Tartışmaları
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Ramazanoğulları Beyliği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İslamofobi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Karamanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar