Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar

Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK

BUY

    Dijitalleşme kavramı günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hızla gelişen dijital dünyada işletmeler hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ortaya çıkan bu yeni dijital çağda başta işletmeler olmak üzere pek çok kurumun değişim ve dönüşüm faaliyetlerini hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşme sürecini ve dijital bir çağı başlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda pek çok sektörü derinden etkileyen dönüştüren ve değiştiren dijitalleşme süreci işletme ve ekonomi alanını da derinden etkilemiştir.
    Dijital çağda işletme ve ekonomi alanında güncel konular hakkında araştırmalar içeren bu kitap 10 bölümden oluşmaktadır. Kitapta dijital çağda ekonomide vergilendirme sorunları, kripto paralar ve siber güvenlik, konut piyasası, dijitalleşmenin sektörlere etkisi, dijitalleşme yönetimi, kredi kartı kullanımı, tüketici davranışları, muhasebe ve denetim standartları, metaverse ile ilgili konular bulunmaktadır. Kitabın dijitalleşme konusuna ilgi duyan ve işletme ile ekonomi alanında çalışan akademisyenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Book Name : Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ISBN : 978-625-6960-24-4
Author : Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 256
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Ceride-i Rüsûmiye
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Şehir ve Âlimleri
Medya Tartışmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kürt Tarihi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları 2022
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hile ve İç Denetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İslamofobi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Armağan Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
MUTUN VADİHA 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uygulamalı Hayvan Islahı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Karamanoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi