Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Özber CAN

BUY

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Book Name : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Author : Özber CAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 276
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
Yöresel Çorba Tarifleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
HIVAR VADİH
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ceride-i Rüsûmiye
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Turizm Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Medya Tartışmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kurumlarda Değerler
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik