Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım

İsmail BULUT

BUY

Ünlü düşünür Muhammed Abduh ekolünün muhafazakar kanadını temsil eden Ferid Vecdi, dinin diğer alanlarında olduğu gibi nübüvvet meselesinde de yeni, farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle -çalışmamızın da ana temasını oluşturan- Vecdi’nin vahiy ve nübüvvete dair bilimsel temellendirme girişimleri oldukça dikkat çekicidir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde birçok eser ortaya koyan Vecdi’nin bazı eserlerinin Mehmet Akif Ersoy tarafından Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanması, özgün düşüncelerinin Türkiye’de de yankı bulduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Müslüman kültüre katkı sağlayan Vecdi’nin nübüvvete dair farklı yaklaşımları ve diğer düşünceleri incelenmiştir. Eserin, Kelam tarihinde duraklama ve gerileme döneminin akabinde yeni bir canlılığın gözlemlendiği Yeni İlmi Kelam döneminin fikri yapısının da ortaya konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle Yeni İlmi Kelam Dönemi hakkında yapılacak çalışmalara yardımcı olabilmesi bu çalışmanın hedefinin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır.


Book Name : Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ISBN : 978-625-7517-55-3
Author : İsmail BULUT
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 198
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 2
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ANLATIMLI ARAPÇA
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hile ve İç Denetim
Konya Mutfak Kültürü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sâhib Ata Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Kürt Tarihi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
The Rise Of Populism
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Armağan Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı