SARF BİLGİSİ

Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Arap dilcileri Arapça gramerini, Sarf İlmi ve Nahiv İlmi olmak üzere iki kısımda ele alırlar. Nahiv İlmi, kelimenin dar manası ile sentaks terimiyle eşanlamlı olup cümle bilgisi anlamındadır. Sarf ise, istenilen bir manayı elde etmek için kelimenin aldığı değişik şekillerden bahseden bilim dalının adıdır. Arapça da kelime genellikle ‘isim-fiil-harf’ olmak üzere üç ana bölümde incelenir. Ancak sarf, bunlardan fiil ve ismi konu edinerek, bunlardaki şekil değişiklikleriyle uğraşır.


Book Name : SARF BİLGİSİ
ISBN : 978-605-4988-51-8
Author : Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 230
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medıcal and Aromatıc Plants
Sâhib Ata Araştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İstihbarat Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SARF BİLGİSİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Şehir ve Âlimleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Mutfak Kültürü
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dondurma ve Sorbe
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hile ve İç Denetim
The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası