Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Şehir ve Âlimleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Turizm Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hile ve İç Denetim
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitimde Dijitalleşme
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları-2023
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kürt Tarihi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam