Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme ve Yönetim
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları-2023
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI ARAPÇA
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Karamanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medya Tartışmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Şehir ve Âlimleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Hegemonya Karşı Hegemonya
The Rise Of Populism
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uygulamalı Hayvan Islahı