Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

BUY

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Book Name : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Author : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 160
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Medıcal and Aromatıc Plants
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Karamanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medya Tartışmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitimde Dijitalleşme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI ARAPÇA
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme ve Yönetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yöresel Çorba Tarifleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İslamofobi
Hile ve İç Denetim
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı