Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi

Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR

BUY

Güncel bir sorun olan Covid-19 salgını, farklı disiplinler ekseninde incelenmiş ve aynı zamanda sorunu anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucunda ete kemiğe bürünmüştür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel bir felaket olarak kabul edilen Covid-19 salgını, etkileri sadece tıbbi incelemelerin konusu olan bir fenomenden çok daha fazlası olarak kabul edilmektedir. Eser kapsamında sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, edebiyat ve dilbilim gibi disiplinlerin salgın olgusuna dair yaklaşımlarına yer verilmiştir. Farklı disiplinlerin salgına yönelik yaklaşımları, Covid-19’la ilgili geniş bir bakış açısı geliştirebilmek noktasında önem arz etmektedir.  

Geniş ölçekte Covid-19’a dair ortaya çıkmış olan bilimsel literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma, salgının disiplinlerarası çalışmaları ortak bir zeminde buluşturması bakımından özgün bir nitelikte olmakla beraber, genç bilim insanlarının dimağlarındaki yankıları somutlaştırması açısından da ayrı bir değere sahiptir.  


Book Name : Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ISBN : 978-625-8080-37-7
Author : Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 188
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve Yönetim
Sâhib Ata Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 1
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Armağan Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ceride-i Rüsûmiye
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Şehir ve Âlimleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Karamanoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mevlana ve İslam
Selefilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medya Tartışmaları
Kamus-ı Teşrih
Kürt Tarihi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik