Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi

Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR

BUY

Güncel bir sorun olan Covid-19 salgını, farklı disiplinler ekseninde incelenmiş ve aynı zamanda sorunu anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucunda ete kemiğe bürünmüştür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel bir felaket olarak kabul edilen Covid-19 salgını, etkileri sadece tıbbi incelemelerin konusu olan bir fenomenden çok daha fazlası olarak kabul edilmektedir. Eser kapsamında sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, edebiyat ve dilbilim gibi disiplinlerin salgın olgusuna dair yaklaşımlarına yer verilmiştir. Farklı disiplinlerin salgına yönelik yaklaşımları, Covid-19’la ilgili geniş bir bakış açısı geliştirebilmek noktasında önem arz etmektedir.  

Geniş ölçekte Covid-19’a dair ortaya çıkmış olan bilimsel literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma, salgının disiplinlerarası çalışmaları ortak bir zeminde buluşturması bakımından özgün bir nitelikte olmakla beraber, genç bilim insanlarının dimağlarındaki yankıları somutlaştırması açısından da ayrı bir değere sahiptir.  


Book Name : Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ISBN : 978-625-8080-37-7
Author : Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 188
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mevlana ve İslam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Armağan Kültürü
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Turizm Rehberi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 2
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Uygulamalı Hayvan Islahı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hile ve İç Denetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması