Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları

Prof. Dr. Mehmet Gönül

BUY

Eserin genişletilmiş bu baskısında; 15 zaman ve üzeri usûllerde bestelenmiş, dikte kâideleri ve usûl-düzüm kurallarına göre yazılarak usûl alıştırmaları bölümüne ilave edilmiş âsârımızın nâdîde eserlerinden örneklere, genel usûl külliyatında yer almayan ancak yörelerimizde türkülerimize kalıp olan karakteristik usûlerde eserlere ve temel makam anlatımlarına dizi ve küçük seyirlere ayrıca makam anlatımları öncesinde nazariyata ilişkin temel bazı tanımlara yer verilmiştir. 

Türk mûsikîsi, kadîm Türk kültürü temelinde, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini oluşturan Türkler, etnik toplum, topluluk ve milletlerin kültür-san’at hayatına doğrudan kattıklarıyla inkişâf etmiş, Ecdâdımızın yüksek medeniyyeti ve kıtaları aşan muazzam coğrafyası ile neşv ü nemâ bulmuş, nesilden-nesile meşk usûlü ile aktarılarak günümüze ulaşmış, eşsiz zenginliğe sahip bir Türk san’atıdır.

Doğrudan hocadan-talebeye eğitim, öğretim ve aktarım modeli olan meşk usûlü, gelenekli san’atlarımızın eğitim ve intikâli için en doğru eğitim-öğretim modelidir. Bugün yapılması gereken, çağın gerekleri ve olanakları ile meşk sisteminin kaynak, metod, materyal vb. yazılı nüshalarını veya kusurlu kalan hususlarını gidermek, sürecin sağlıklı devamı konusunda teknoloji çağının imkânlarıyla ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri en doğru kaynaklardan edinerek sisteme dâhil etmek ve/veya bu konuda yeni kaynaklar üretmek olmalıdır.    

Bizi biz yapan değerlerin ve kültürümüzün en saf kaynağı ve en müzeyyen vitrini olan, Türk-İslâm san’atları içerisinde en geniş paydayla yer alan mûsikîmizin icrâsında ulaştığı mertebe, maalesef kullanılan nota yazım sistemlerinin yokluğu ve/veya eksikliği sebebiyle yazılı kaynaklara ve icra yöntemlerinin süreçlerinin aktarılması bakımından gereğince arşivlere yansıtılamamıştır.  

Mûsikîmizin yazılı kaynaklara aktarılması hususunda artık vazgeçilemez bir noktaya ulaşan, bugün dünya sathında kullanılan batı kaynaklı nota üzerine bina edilen ve nazariyatçılarımızın mûsikîmizin makam zenginliğini ifâde etme gayretleriyle ürettikleri işaret ilaveleri ile günümüze ulaşan Türk mûsikîsi notası, her ne kadar -geçmişten günümüze ve bugün- çok değerli sanatçı ve akademisyenlerin bireysel gayretleriyle bir seviyeye ulaşabilmişse de hâlâ âsârın makam ve perde gereklerince nota ile ifâdesinin mümkün olamaması ve eğitiminin Türk müziği dinamikleriyle yurt genelinde bir standarda ulaşamaması gibi nedenler paydaşların üzerine düşen sorumluluğun önemini gözler önüne sermektedir.  

Türk müziği İşitme!  Okuma! Yazma! olumsuz ifadeleri ile ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yürütülen, solfej (nota okuma) ve usûl dersleri ile dikte çalışmaları, özel ya da resmi pek çok kurum ve kuruluşta maalesef Türk müziği gerek ve gerçeklerinden uzak sürdürüldüğü görülebilmektedir. Mûsikîmizin temel iki unsuru olan makam ve perde temelli solfej dersleri ile güfte ile inkişaf eden ve zenginleşen usûl dersleri, çok kez makam ve usûl kuramını kapsamamakta ve Türk müziği makam ve usûl yapılarına gereğince “Türk müziği sazları eşliğinde” solfej ve dikte çalışmaları ihmâl edilmekte, yapılmamakta veya yapılamamaktadır.

Türk mûsikîsi ancak kendi nüvesini oluşturan değerler, zenginlikler ve kazanımlar ile gereğince öğrenilebilir ve öğretilebilir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda uzun bir uygulama süzgecinden geçerek hazırladığımız ve ilkine ilâve olarak seyir, tanım, usul ve eser örnekleri ile genişlettiğimiz bu kitapta; Türk müziği solfej çalışmaları için Rast makamı doğal dizisi üzerinde, başlangıç seviyesinden başlayan solfej alıştırmaları sunulmuş, Türk müziği temel makamları ve geçkiler hakkında örnek alıştırmalara yer verilmiş, Nim Sofyan’dan-Devr-i Revan’a kadar olan Türk mûsikîsi usulleri için tümüyle usûl kalıplarına göre düzümlenmiş alıştırmalar sunulmuş, Raksan’dan-Zencire kadar olan usûllerde eser örnekleri ile günümüz usûl âsarı veya kaynaklarında karşılaşılmayan  ve fakat yörelerimizde -özgün usûl kalıplarıyla- hayat bulan eserlere yer verilmiş, Türk müziğinin makam ve usûlleri gereğince yapılacak dikte çalışmaları için örnekler verilmiştir.

Ayrıca çalışmamızda Türk mûsikîsinde usûl bahsi irdelenerek Nim Sofyan’dan Zencir’e kadar olan bütün usûllerin kalıplarına ve velvelelerine, yörelerde icra edilen özgün usul kalıplarına, ilâveten, günümüz Türk mûsikîsi icrasında, nispeten daha sık karşılaşıldığı düşünülen makamlar hakkında kısa tariflere dizi ve seyir örnekleri ile yer verilerek muhibbânın istifâdelerine ve katkılarına sunulmuştur.


Book Name : Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ISBN : 978-625-6960-53-4
Author : Prof. Dr. Mehmet Gönül
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : A4
Number of Pages : 354
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kamus-ı Teşrih
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selefilik
Ramazanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI BELAGAT
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
The Rise Of Populism
Şehir ve Âlimleri
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mevlana ve İslam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Hegemonya Karşı Hegemonya