Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları

Prof. Dr. Mehmet Gönül

BUY

Eserin genişletilmiş bu baskısında; 15 zaman ve üzeri usûllerde bestelenmiş, dikte kâideleri ve usûl-düzüm kurallarına göre yazılarak usûl alıştırmaları bölümüne ilave edilmiş âsârımızın nâdîde eserlerinden örneklere, genel usûl külliyatında yer almayan ancak yörelerimizde türkülerimize kalıp olan karakteristik usûlerde eserlere ve temel makam anlatımlarına dizi ve küçük seyirlere ayrıca makam anlatımları öncesinde nazariyata ilişkin temel bazı tanımlara yer verilmiştir. 

Türk mûsikîsi, kadîm Türk kültürü temelinde, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini oluşturan Türkler, etnik toplum, topluluk ve milletlerin kültür-san’at hayatına doğrudan kattıklarıyla inkişâf etmiş, Ecdâdımızın yüksek medeniyyeti ve kıtaları aşan muazzam coğrafyası ile neşv ü nemâ bulmuş, nesilden-nesile meşk usûlü ile aktarılarak günümüze ulaşmış, eşsiz zenginliğe sahip bir Türk san’atıdır.

Doğrudan hocadan-talebeye eğitim, öğretim ve aktarım modeli olan meşk usûlü, gelenekli san’atlarımızın eğitim ve intikâli için en doğru eğitim-öğretim modelidir. Bugün yapılması gereken, çağın gerekleri ve olanakları ile meşk sisteminin kaynak, metod, materyal vb. yazılı nüshalarını veya kusurlu kalan hususlarını gidermek, sürecin sağlıklı devamı konusunda teknoloji çağının imkânlarıyla ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri en doğru kaynaklardan edinerek sisteme dâhil etmek ve/veya bu konuda yeni kaynaklar üretmek olmalıdır.    

Bizi biz yapan değerlerin ve kültürümüzün en saf kaynağı ve en müzeyyen vitrini olan, Türk-İslâm san’atları içerisinde en geniş paydayla yer alan mûsikîmizin icrâsında ulaştığı mertebe, maalesef kullanılan nota yazım sistemlerinin yokluğu ve/veya eksikliği sebebiyle yazılı kaynaklara ve icra yöntemlerinin süreçlerinin aktarılması bakımından gereğince arşivlere yansıtılamamıştır.  

Mûsikîmizin yazılı kaynaklara aktarılması hususunda artık vazgeçilemez bir noktaya ulaşan, bugün dünya sathında kullanılan batı kaynaklı nota üzerine bina edilen ve nazariyatçılarımızın mûsikîmizin makam zenginliğini ifâde etme gayretleriyle ürettikleri işaret ilaveleri ile günümüze ulaşan Türk mûsikîsi notası, her ne kadar -geçmişten günümüze ve bugün- çok değerli sanatçı ve akademisyenlerin bireysel gayretleriyle bir seviyeye ulaşabilmişse de hâlâ âsârın makam ve perde gereklerince nota ile ifâdesinin mümkün olamaması ve eğitiminin Türk müziği dinamikleriyle yurt genelinde bir standarda ulaşamaması gibi nedenler paydaşların üzerine düşen sorumluluğun önemini gözler önüne sermektedir.  

Türk müziği İşitme!  Okuma! Yazma! olumsuz ifadeleri ile ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yürütülen, solfej (nota okuma) ve usûl dersleri ile dikte çalışmaları, özel ya da resmi pek çok kurum ve kuruluşta maalesef Türk müziği gerek ve gerçeklerinden uzak sürdürüldüğü görülebilmektedir. Mûsikîmizin temel iki unsuru olan makam ve perde temelli solfej dersleri ile güfte ile inkişaf eden ve zenginleşen usûl dersleri, çok kez makam ve usûl kuramını kapsamamakta ve Türk müziği makam ve usûl yapılarına gereğince “Türk müziği sazları eşliğinde” solfej ve dikte çalışmaları ihmâl edilmekte, yapılmamakta veya yapılamamaktadır.

Türk mûsikîsi ancak kendi nüvesini oluşturan değerler, zenginlikler ve kazanımlar ile gereğince öğrenilebilir ve öğretilebilir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda uzun bir uygulama süzgecinden geçerek hazırladığımız ve ilkine ilâve olarak seyir, tanım, usul ve eser örnekleri ile genişlettiğimiz bu kitapta; Türk müziği solfej çalışmaları için Rast makamı doğal dizisi üzerinde, başlangıç seviyesinden başlayan solfej alıştırmaları sunulmuş, Türk müziği temel makamları ve geçkiler hakkında örnek alıştırmalara yer verilmiş, Nim Sofyan’dan-Devr-i Revan’a kadar olan Türk mûsikîsi usulleri için tümüyle usûl kalıplarına göre düzümlenmiş alıştırmalar sunulmuş, Raksan’dan-Zencire kadar olan usûllerde eser örnekleri ile günümüz usûl âsarı veya kaynaklarında karşılaşılmayan  ve fakat yörelerimizde -özgün usûl kalıplarıyla- hayat bulan eserlere yer verilmiş, Türk müziğinin makam ve usûlleri gereğince yapılacak dikte çalışmaları için örnekler verilmiştir.

Ayrıca çalışmamızda Türk mûsikîsinde usûl bahsi irdelenerek Nim Sofyan’dan Zencir’e kadar olan bütün usûllerin kalıplarına ve velvelelerine, yörelerde icra edilen özgün usul kalıplarına, ilâveten, günümüz Türk mûsikîsi icrasında, nispeten daha sık karşılaşıldığı düşünülen makamlar hakkında kısa tariflere dizi ve seyir örnekleri ile yer verilerek muhibbânın istifâdelerine ve katkılarına sunulmuştur.


Book Name : Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ISBN : 978-625-6960-53-4
Author : Prof. Dr. Mehmet Gönül
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : A4
Number of Pages : 354
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kürt Tarihi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI BELAGAT
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
HIVAR VADİH
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Şehir ve Âlimleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Medya Tartışmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları-2023
İstihbarat Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Karamanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi