Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

BUY

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Book Name : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-8080-21-6
Author : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 524
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI BELAGAT
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selefilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yöresel Çorba Tarifleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kürt Tarihi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Mutfak Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Ceride-i Rüsûmiye
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
SARF BİLGİSİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hile ve İç Denetim
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mevlana ve İslam
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı