Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

BUY

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Book Name : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-8080-21-6
Author : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 524
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
Sâhib Ata Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dondurma ve Sorbe
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hile ve İç Denetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eşrefoğulları Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Şehir ve Âlimleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
İslamofobi
Medya Tartışmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI BELAGAT
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
HIVAR VADİH
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selefilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye