Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Fikret AKDEMİR

BUY

Faize ilişkin dini, felsefi ve ahlaki yaklaşımlar; faizden uzak kalmak isteyen banka müşterisinin varlığına yol açmıştır. Bu ise, piyasada, faizi ana kavram olarak kullanan geleneksel bankalar yanında, faizsiz çalışan bankacılık kurumlarının da varlığını gerekli kılmaktadır.
“Güneşli havada şemsiyeyi ödünç verip, yağmur başladığı anda geri isterler” (Mark Twain) deyimi ile adeta ikinci bir tarifi yapılan bankaların, müşterileriyle ilişkilerinde “güven” sorunu vardır. İlişkiler “kazan kazan” dan ziyade, gelirleri müşterilerinin giderleri olması itibariyle “menfaat çatışması” şeklindedir. 
Katılım bankaları, müşterileriyle birlikte ticaret yapar. Faize hassas fonları, faizsiz bir modelle ekonomiye kaynak olarak aktarırlar.
Dünyada yaşanan başta 2008 yılındaki olmak üzere birçok ekonomik krizlerin sebebi temelde faiz ve faize dayalı işleyen bankacılık sistemidir. 
Bankacılık kanununa göre; ekonomide yaşanan krizlerin bankaların mali bünyelerini olumsuz etkilemesi ve/veya banka hakim ortaklarının, banka kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir. 2001 yılında yaşanan “bankacılık krizi” ile TMSF' ye 23 mevduat bankası devredilmesine karşın herhangi bir özel finans kurumu/katılım bankası devredilmemiştir. 
2001 yılında İhlas Finans'ın, bilinmez ama belki bir “finansal mühendislik projesi” dahilinde “faizsiz sistem” in dışına çıkarak, diğer finans kurumlarından farklı kredi politikaları ve farklı risk yönetimi teknikleri uygulaması sonucunda tasfiyesi (TMSF' ye devredilmemiştir), özel finans kurumları için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
1983 yılından 2001 yılına kadar sistemleri gereği “güvence şemsiyesi” altında çalışmayan özel finans kurumları/katılım bankaları; İhlas Finans'ın tasfiyesiyle, sektör çapında ve birbirine sirayet eden bir “mevduat hücumu (bank run)” yaşamaları sonucu, kendi aralarında “kamu garantisi” altında olmayan bir “güvence fonu” oluşturdular. 2005 yılından itibaren de TMSF güvencesi kapsamına alınmışlardır.
“Kar ve zarara katılma” prensibiyle çalışan katılım bankalarının TMSF güvencesi altına alınması/katılım fonlarının sigortalanması, sistemin ruhuna uygun olup olmadığını tartışılır hale getirmiştir. 


Book Name : Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ISBN : 978-625-8080-94-0
Author : Fikret AKDEMİR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 86
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
The Rise Of Populism
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI BELAGAT
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medya Tartışmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hile ve İç Denetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Şehir ve Âlimleri
Konya Turizm Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları 2022
Ramazanoğulları Beyliği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları-2023
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kürt Tarihi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Kamus-ı Teşrih
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi