Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sâhib Ata Araştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kurumlarda Değerler
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SARF BİLGİSİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kamus-ı Teşrih
Konya Mutfak Kültürü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Medya Tartışmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mevlana ve İslam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kürt Tarihi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Şehir ve Âlimleri