Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 1
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medya Tartışmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kürt Tarihi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SARF BİLGİSİ
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dondurma ve Sorbe
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Armağan Kültürü
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler