Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 1
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
The Rise Of Populism
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslamofobi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
Şehir ve Âlimleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dondurma ve Sorbe
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kamus-ı Teşrih
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II