Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı

Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR

BUY

Robot İşletim Sistemi, Robot kontrolü için ortak bir platform oluşturmak üzere geliştirilen bir meta işletim sistemidir. Robot sistemlerin yaygınlaşması robot kontrolüne yönelik yazılımların geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ortak bir platform olarak ROS bu konuda öncü olarak kabul edilebilir. Bu kitap, ROS'un otonom mobil robotların yönetiminde kullanımına yönelik, kurulumdan uygulamaya bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Otonom Mobil Robotların ROS ile yönetilmesi algoritma ve programlama örnekleri ile ele alınmıştır. Ayrıca, TurtleBot3 ve AutoRace görevlerine algoritma ve uygulama düzeyinde yer verilmiştir. ROS ve TurtleBot3 ayrı ayrı simülasyon ve gerçek dünya senaryoları ile sunulmuştur.


Book Name : Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ISBN : 978-625-8080-86-5
Author : Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 154
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selefilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Kamus-ı Teşrih
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medya Tartışmaları
Kürt Tarihi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medıcal and Aromatıc Plants
Şehir ve Âlimleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İslamofobi
Ramazanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 2
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)