Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

BUY

Bireyin tüm yaşam döngüsünü içine alan hukuk, en güncel şekilde bireyin zihnini işgal etmektedir. Bu sebeple hukuki sorunlar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çeker. Dahası gelişen teknoloji, değişen kültür, modern dünya, küreselleşme gibi faktörler yeni konu, soru ve sorunları gündeme getirmektedir. Uyuşmazlıkları çözme ve insanı mutluluğa ulaştırma aracı olan hukukun bu konulara kayıtsız kalması ise düşünülemez. Elinizdeki çalışmada özel hukukun temel ve güncel konuları farklı perspektiflerle ele alınmaktadır. Kapsamlı bir iş birliğinin ürünü olan bu çalışmanın alana ilgi duyanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Book Name : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ISBN : 978-625-8080-74-2
Author : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 164
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eşrefoğulları Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve Yönetim
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ceride-i Rüsûmiye
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mevlana ve İslam
Konya Mutfak Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Karamanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI BELAGAT
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem