İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri

Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

BUY

Yenilik her zaman var olsa da gerçek anlamda yirminci yüzyılda önem kazanmıştır. Tarihsel açıdan ele alındığında inovasyon ilk zamanlarda aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmış ve 13. yüzyılda hukuk metinlerinde bir sözleşmeyi yenileme olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “inovasyon”, hukuk metinlerinde bir sözleşmenin yenilenen versiyonunda olduğu gibi yeni anlamına gelir. 16. yüzyılın dini ortamında, dini metinleri yeniden yazmaya çalışan yenilikçilere karşı olumsuz tepkiler artmış ve yenilikçiler ya hapse atılmış ya da idam edilmiştir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte inovasyon fikri bilimle, yeni makinelerin ve ürünlerin icadıyla ilişkilendirilmiştir. 18.yy’dan itibaren buharlı makinelerin icadı ile sanayi devriminin başlaması ve matbaanın yaygınlaşması bilgi birikimini artırmıştır. Geleceği gören ülkeler, bilimin de gelişmesiyle teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle hükümetler, araştırma laboratuvarlarını ve patentleri ekonomik avantaj kaynağı olarak vurgulamışlar ve yenilikçiler ekonomiye olumlu katkıda bulunanlar olarak ilgi görmeye başlamıştır. Bu sayede hayatımızı kolaylaştıran icatlar, gelişmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla inovasyon, bir zamanlar kötü olarak anılsa da, şimdi iyi olarak anılmaktadır. 1939’da, günümüzde “girişimcilik” dediğimiz şeye yol açan kavramların yaratıcısı olan iktisatçı Joseph Schumpeter önemli bir ayrım yapmış; buluşun, yeni bir şeyin (örneğin yeni bir ürün) yaratılması olduğunu, inovasyonun ise bu yeni şeyin benimsenmesiyle (örneğin, yeni bir ürünün pazara sunulması) ilgili olduğunu savunmuştur. 1950’lerden itibaren, “inovasyon” teriminin artmasıyla birlikte literatürde “buluş” teriminin sıklığı giderek azalmaya başlamış ve 1980’lerde “inovasyon” kavramı başı çekmiştir. Dolayısıyla inovasyon, günümüz dünyasında ciddi bir şekilde yer etmiş durumdadır. Artık inovasyona yer vermeyen işletme sahibi ve yönetici yok denecek kadar azdır. Çünkü mevcutla yetinmek, yerinde saymak her geçen gün küçülme için bir adım daha atmak demektir. Bu çerçevede işletmeler faaliyette bulundukları her alanda inovasyon yapmakta ve özellikle rekabet üstünlüğünü bu şekilde korumaya çalışmaktadırlar. İşletmelerin ürün, süreç, pazarlama, yönetim, örgüt gibi fonksiyonlar çerçevesinde ve daha birçok alanda inovasyon yaptığı söylenebilir. Bu yapılan inovasyonların işletmelerin yer aldığı sektörlere katkısının olup olmadığı, eğer katkısı varsa da bu katkının nasıl gerçekleştiğinin incelenmesi inovasyonların devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma inovasyonun sektörel etkilerini teorik ve ampirik açıdan  incelemektedir.


Book Name : İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ISBN : 978-625-8080-13-1
Author : Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR
Number of Prints : 1
Paper :
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 295
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selefilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
The Rise Of Populism
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Şehir ve Âlimleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI ARAPÇA
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslamofobi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken