İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri

Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

BUY

Yenilik her zaman var olsa da gerçek anlamda yirminci yüzyılda önem kazanmıştır. Tarihsel açıdan ele alındığında inovasyon ilk zamanlarda aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmış ve 13. yüzyılda hukuk metinlerinde bir sözleşmeyi yenileme olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “inovasyon”, hukuk metinlerinde bir sözleşmenin yenilenen versiyonunda olduğu gibi yeni anlamına gelir. 16. yüzyılın dini ortamında, dini metinleri yeniden yazmaya çalışan yenilikçilere karşı olumsuz tepkiler artmış ve yenilikçiler ya hapse atılmış ya da idam edilmiştir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte inovasyon fikri bilimle, yeni makinelerin ve ürünlerin icadıyla ilişkilendirilmiştir. 18.yy’dan itibaren buharlı makinelerin icadı ile sanayi devriminin başlaması ve matbaanın yaygınlaşması bilgi birikimini artırmıştır. Geleceği gören ülkeler, bilimin de gelişmesiyle teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle hükümetler, araştırma laboratuvarlarını ve patentleri ekonomik avantaj kaynağı olarak vurgulamışlar ve yenilikçiler ekonomiye olumlu katkıda bulunanlar olarak ilgi görmeye başlamıştır. Bu sayede hayatımızı kolaylaştıran icatlar, gelişmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla inovasyon, bir zamanlar kötü olarak anılsa da, şimdi iyi olarak anılmaktadır. 1939’da, günümüzde “girişimcilik” dediğimiz şeye yol açan kavramların yaratıcısı olan iktisatçı Joseph Schumpeter önemli bir ayrım yapmış; buluşun, yeni bir şeyin (örneğin yeni bir ürün) yaratılması olduğunu, inovasyonun ise bu yeni şeyin benimsenmesiyle (örneğin, yeni bir ürünün pazara sunulması) ilgili olduğunu savunmuştur. 1950’lerden itibaren, “inovasyon” teriminin artmasıyla birlikte literatürde “buluş” teriminin sıklığı giderek azalmaya başlamış ve 1980’lerde “inovasyon” kavramı başı çekmiştir. Dolayısıyla inovasyon, günümüz dünyasında ciddi bir şekilde yer etmiş durumdadır. Artık inovasyona yer vermeyen işletme sahibi ve yönetici yok denecek kadar azdır. Çünkü mevcutla yetinmek, yerinde saymak her geçen gün küçülme için bir adım daha atmak demektir. Bu çerçevede işletmeler faaliyette bulundukları her alanda inovasyon yapmakta ve özellikle rekabet üstünlüğünü bu şekilde korumaya çalışmaktadırlar. İşletmelerin ürün, süreç, pazarlama, yönetim, örgüt gibi fonksiyonlar çerçevesinde ve daha birçok alanda inovasyon yaptığı söylenebilir. Bu yapılan inovasyonların işletmelerin yer aldığı sektörlere katkısının olup olmadığı, eğer katkısı varsa da bu katkının nasıl gerçekleştiğinin incelenmesi inovasyonların devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma inovasyonun sektörel etkilerini teorik ve ampirik açıdan  incelemektedir.


Book Name : İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ISBN : 978-625-8080-13-1
Author : Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR
Number of Prints : 1
Paper :
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 295
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ceride-i Rüsûmiye
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI BELAGAT
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
The Rise Of Populism
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SARF BİLGİSİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hile ve İç Denetim
Konya Mutfak Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Armağan Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mevlana ve İslam
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi