İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN

BUY

Tarih boyunca din ve din dışı dünya arasındaki gerilim, bilimin, sanatın, tarihin ve gündelik hayatın vazgeçilmez konularından birisi olmuştur. Geleneksel toplumlardan günümüze hayatı anlamlandırma çabaları ve bu çabaların içerisinde dinin fonksiyonuna dair üretilen içerik önemli bir literatürü de beraberinde getirmiştir. Modern toplumla birlikte gündemimize giren bir kavram olarak sekülerleşme gerek bu tartışmaların merkezinde kendisini konumlandırması gerekse geçmişten gelen birikimin modern dünyanın bakış açısı ile yeniden değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma söz konusu alanın güncel görünümlerine odaklanan farklı gündelik pratikleri konu edinmekte ve bu çerçevede günümüz sekülerleşme tartışmalarını bu tarihi ve sosyolojik arka planı dikkate alarak değerlendirmeye odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, “İki Dünya Arasında” ki insanı din / hayat ekseninde betimleme gayretini içermektedir.


Book Name : İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ISBN : 978-625-6960-28-2
Author : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 178
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Armağan Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selefilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sâhib Ata Araştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve Yönetim
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ceride-i Rüsûmiye
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitimde Dijitalleşme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin