Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Ruhi Can ALKIN

BUY

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Book Name : Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ISBN : 978-605-70192-4-0
Author : Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 244
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kürt Tarihi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mevlana ve İslam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Şehir ve Âlimleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İstihbarat Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
İslamofobi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
The Rise Of Populism
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Medya Tartışmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler