Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Ruhi Can ALKIN

BUY

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Book Name : Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ISBN : 978-605-70192-4-0
Author : Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 244
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sâhib Ata Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hegemonya Karşı Hegemonya
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Armağan Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Kürt Tarihi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 1
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Yöresel Çorba Tarifleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hile ve İç Denetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken