Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

BUY

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Book Name : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Author : Kudret BÜLBÜL
Number of Prints : 2. Baskı
Paper : 80 gr 1.Hamur
Cover : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Dimensions : 20 cm x 14 cm
Number of Pages : 53
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kamus-ı Teşrih
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dondurma ve Sorbe
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kürt Tarihi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Yaşam ve Kadın
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Şehir ve Âlimleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Medıcal and Aromatıc Plants
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hile ve İç Denetim
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları 2022
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
HIVAR VADİH
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hegemonya Karşı Hegemonya