Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma

Ahmet ASLAN

BUY

    Alevilik tarihimizin önemli bir unsuru olduğu gibi günümüzün de dinî, kültürel ve siyasi boyutları ile öne çıkan toplumsal bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik özellikle 2000'li yıllardan itibaren diaspora Alevileri üzerinden Avrupa toplumlarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Türkiye'deki ve Avrupa'daki Alevi örgütlerinin çalışmaları, Alevilerin sorunlarının uluslararası bir boyutta tartışılmasına imkân tanımıştır. Yaşanan gelişmeler konunun gelecek dönemlerde de gündemde kalacağını göstermektedir. Elinizdeki çalışma bu genel ilginin sosyolojik bir yaklaşımla sınırlı bir alana yoğunlaştırılmasından doğmuştur. 
    Alevilerin Avrupa'ya göçleri, dinî ve kültürel kimliğin yeniden ele alınmasına; köken ülkeden taşınan kültürel bagajın yeni bir okumaya tabi tutulmasına sebep olmuştur. Bu yeni okuma “Anadolu Aleviliği” referansı taşımakla birlikte önemli ölçüde farklılaşma potansiyeline sahiptir. Günümüzde “Avrupa Aleviliği” kimliksel tanımlamasından, “diasporik Alevilik” olgusundan söz edilmektedir. Çalışmada söz konusu farklılaşma potansiyelinin göçmen Alevilerin birinci dereceden akrabalarınca  nasıl değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
    Çalışmanın güçlü yanı konusu ile doğrudan ilişkili sosyal aktörlerle birebir görüşerek, onları gözlemleyerek teorik bilgileri test edip işlemesi; asırlardır Anadolu topraklarının sosyo-kültürel ve dinî bir meselesi olan Alevilik konusunun ülke sınırlarını aşarak ulusaşırı bir mesele hâline gelişinin çeşitli boyutlarına dikkat çekmesidir. 


Book Name : Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ISBN : 978-625-8080-96-4
Author : Ahmet ASLAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 274
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Armağan Kültürü
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 1
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi
Kürt Tarihi
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selefilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitimde Dijitalleşme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sâhib Ata Araştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI BELAGAT
Hile ve İç Denetim
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Mutfak Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kamus-ı Teşrih
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış