Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma

Ahmet ASLAN

BUY

    Alevilik tarihimizin önemli bir unsuru olduğu gibi günümüzün de dinî, kültürel ve siyasi boyutları ile öne çıkan toplumsal bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik özellikle 2000'li yıllardan itibaren diaspora Alevileri üzerinden Avrupa toplumlarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Türkiye'deki ve Avrupa'daki Alevi örgütlerinin çalışmaları, Alevilerin sorunlarının uluslararası bir boyutta tartışılmasına imkân tanımıştır. Yaşanan gelişmeler konunun gelecek dönemlerde de gündemde kalacağını göstermektedir. Elinizdeki çalışma bu genel ilginin sosyolojik bir yaklaşımla sınırlı bir alana yoğunlaştırılmasından doğmuştur. 
    Alevilerin Avrupa'ya göçleri, dinî ve kültürel kimliğin yeniden ele alınmasına; köken ülkeden taşınan kültürel bagajın yeni bir okumaya tabi tutulmasına sebep olmuştur. Bu yeni okuma “Anadolu Aleviliği” referansı taşımakla birlikte önemli ölçüde farklılaşma potansiyeline sahiptir. Günümüzde “Avrupa Aleviliği” kimliksel tanımlamasından, “diasporik Alevilik” olgusundan söz edilmektedir. Çalışmada söz konusu farklılaşma potansiyelinin göçmen Alevilerin birinci dereceden akrabalarınca  nasıl değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
    Çalışmanın güçlü yanı konusu ile doğrudan ilişkili sosyal aktörlerle birebir görüşerek, onları gözlemleyerek teorik bilgileri test edip işlemesi; asırlardır Anadolu topraklarının sosyo-kültürel ve dinî bir meselesi olan Alevilik konusunun ülke sınırlarını aşarak ulusaşırı bir mesele hâline gelişinin çeşitli boyutlarına dikkat çekmesidir. 


Book Name : Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ISBN : 978-625-8080-96-4
Author : Ahmet ASLAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 274
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Ramazanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hile ve İç Denetim
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medya Tartışmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eşrefoğulları Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Dondurma ve Sorbe
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı