İstihbarat Araştırmaları

Cihad İslam YILMAZ

BUY

Devletler jeopolitik konum, küresel konjonktür, askeri güç, tehdit algısı ve ekonomik durumlarına göre çeşitli stratejiler belirlemektedir. Devletlerin kendilerini koruma refleksleri ile ortaya çıkan istihbarat faaliyetleri akademinin de araştırma alanlarından biri olmuştur. İstihbaratın zamanla dönüştüğü, farklılaştığı görülmektedir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı tutumları, bölgesel ve küresel işbirlikleri bu dönüşümün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik disiplinlerindeki İstihbarat Araştırmalarının klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap Türkiye’deki Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, istihbarat türleri ve istihbarat analizi ele alınmıştır. 


Book Name : İstihbarat Araştırmaları
ISBN : 9786258080230
Author : Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 269
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İstihbarat Araştırmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kurumlarda Değerler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medya Tartışmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kürt Tarihi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hile ve İç Denetim
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem