Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin

Dr. Mustafa YILMAZ

BUY

İktisadın en önemli varsayımlarından biri olan rasyonellik varsayımı aslında ne pür anlamda kabul edilebilecek ne de toptan reddedilecek bir varsayımdır. Yaratılış itibariyle keşfedilmesi güç bir yapıda olan insanın rasyonel olup olmadığı tartışması berabe-rinde rasyonellik kavramını etkileyen faktörlerin neler olduğu tar-tışmasını da gündeme getiriyor. Bu tartışmalar ışığında bu çalışma ile sadece insan beyni ile iktisadi anlamda rasyonalite kavramı ara-sında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiyi kurarken ise ça-lışmada geliştirilen rasyonalite ölçeğinden faydalanılmıştır. Sosyal bir bilim olan İktisadın, yoğun çalışma alanlarından biri de insan davranışlarıdır. Bu çalışma ile iktisadi olarak karar verirken alınan kararları anlamaya yönelik bir katkı sunulmak istenilmiştir.


Book Name : Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ISBN : 978-625-8080-47-6
Author : Dr. Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 144
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Şehir ve Âlimleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İstihbarat Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslamofobi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sâhib Ata Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kamus-ı Teşrih
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medya Tartışmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kurumlarda Değerler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Armağan Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Ramazanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Mutfak Kültürü
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları