Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin

Dr. Mustafa YILMAZ

BUY

İktisadın en önemli varsayımlarından biri olan rasyonellik varsayımı aslında ne pür anlamda kabul edilebilecek ne de toptan reddedilecek bir varsayımdır. Yaratılış itibariyle keşfedilmesi güç bir yapıda olan insanın rasyonel olup olmadığı tartışması berabe-rinde rasyonellik kavramını etkileyen faktörlerin neler olduğu tar-tışmasını da gündeme getiriyor. Bu tartışmalar ışığında bu çalışma ile sadece insan beyni ile iktisadi anlamda rasyonalite kavramı ara-sında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiyi kurarken ise ça-lışmada geliştirilen rasyonalite ölçeğinden faydalanılmıştır. Sosyal bir bilim olan İktisadın, yoğun çalışma alanlarından biri de insan davranışlarıdır. Bu çalışma ile iktisadi olarak karar verirken alınan kararları anlamaya yönelik bir katkı sunulmak istenilmiştir.


Book Name : Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ISBN : 978-625-8080-47-6
Author : Dr. Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 144
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kürt Tarihi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ANLATIMLI BELAGAT
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Ceride-i Rüsûmiye
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Turizm Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları-2023
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
The Rise Of Populism
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2