SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)

Dr. Fatma Şeyma BOYDAK

BUY

CİLD SANATI, Türk İslâm kitap sanatları içerisinde gerek bezemeleri gerekse muhafaza göreviyle hem işlevsel hem de tezyînî özelliğe sahip bir sanattır. İlk Türk cildinin tespit edildiği Uygurlar döneminden bu yana cild sanatımız; Gazneliler, Büyük Selçuklularla gelişme göstermiş ve Anadolu coğrafyasında zirve noktasına ulaşmıştır. XI. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu'ya hâkim olan Selçuklular, burada XII. ve XIII. yüzyıllarda sanat değeri yüksek cildler üreterek Türk İslâm cild sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Cild sanatındaki teknik ve tezyînî gelişmeler Anadolu Beylikleri döneminde de sürmüştür. Gerek Selçuklu gerekse Beylikler devri mücellidlerince üretilen cildler bu ilerlemeyi kanıtlar niteliktedir. Onlar tarafından üretilen geçme, geometrik, rûmî ve bitkisel tezyînâtlı cildler dönemin cild üslûbunu oluşturmuştur. 
Çalışmada Selçuklu ve Beylikler dönemi cild üslûbu detaylı bir şekilde ele alınmış, Kastamonu ve yöresinde üretilmiş olması muhtemel Beylikler devri cildlerinin teknik ve tezyînî özellikleri belirlenmiş ve bu cildlerin Selçuklu cild üslûbuna benzer veya ondan farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerden ulaşılan sonuçlar gösteriyor ki Anadolu coğrafyasındaki Selçuklu ve Beylikler devri mücellidlerinin sanat üslûbu birbirine benzemektedir. Selçukluların Orta Asya ve İran coğrafyasından Anadolu'ya getirip burada geliştirdikleri cild üslûbları, devamında gelen Beylikler devri sanatkârlarına ışık tutmuştur. Anadolu'da Selçuklular tarafından üretilen cildler, XIV. ve XV. yüzyıllarda tüm Anadolu Beyliklerinin cildlerine tesir etmiştir. Candaroğulları da bu tesirde kalan beyliklerden birisi olmuştur. Beyliğin hâkimiyet bölgesi olan Kastamonu'daki çeşitli medrese ve dergâhlara vakfedilen eserlerin cildlerinden anlaşıldığı kadarıyla, Candaroğulları hem Selçuklu üslûbunda cildler üretmiş hem de özgün bir cild üslûbu ortaya koymaya çalışmıştır. 


Book Name : SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ISBN : 978-625-6960-59-6
Author : Dr. Fatma Şeyma BOYDAK
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 684
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hegemonya Karşı Hegemonya
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selefilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslamofobi
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Armağan Kültürü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Şehir ve Âlimleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Hile ve İç Denetim
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
The Rise Of Populism
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kamus-ı Teşrih
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân