SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)

Dr. Fatma Şeyma BOYDAK

BUY

CİLD SANATI, Türk İslâm kitap sanatları içerisinde gerek bezemeleri gerekse muhafaza göreviyle hem işlevsel hem de tezyînî özelliğe sahip bir sanattır. İlk Türk cildinin tespit edildiği Uygurlar döneminden bu yana cild sanatımız; Gazneliler, Büyük Selçuklularla gelişme göstermiş ve Anadolu coğrafyasında zirve noktasına ulaşmıştır. XI. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu'ya hâkim olan Selçuklular, burada XII. ve XIII. yüzyıllarda sanat değeri yüksek cildler üreterek Türk İslâm cild sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Cild sanatındaki teknik ve tezyînî gelişmeler Anadolu Beylikleri döneminde de sürmüştür. Gerek Selçuklu gerekse Beylikler devri mücellidlerince üretilen cildler bu ilerlemeyi kanıtlar niteliktedir. Onlar tarafından üretilen geçme, geometrik, rûmî ve bitkisel tezyînâtlı cildler dönemin cild üslûbunu oluşturmuştur. 
Çalışmada Selçuklu ve Beylikler dönemi cild üslûbu detaylı bir şekilde ele alınmış, Kastamonu ve yöresinde üretilmiş olması muhtemel Beylikler devri cildlerinin teknik ve tezyînî özellikleri belirlenmiş ve bu cildlerin Selçuklu cild üslûbuna benzer veya ondan farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerden ulaşılan sonuçlar gösteriyor ki Anadolu coğrafyasındaki Selçuklu ve Beylikler devri mücellidlerinin sanat üslûbu birbirine benzemektedir. Selçukluların Orta Asya ve İran coğrafyasından Anadolu'ya getirip burada geliştirdikleri cild üslûbları, devamında gelen Beylikler devri sanatkârlarına ışık tutmuştur. Anadolu'da Selçuklular tarafından üretilen cildler, XIV. ve XV. yüzyıllarda tüm Anadolu Beyliklerinin cildlerine tesir etmiştir. Candaroğulları da bu tesirde kalan beyliklerden birisi olmuştur. Beyliğin hâkimiyet bölgesi olan Kastamonu'daki çeşitli medrese ve dergâhlara vakfedilen eserlerin cildlerinden anlaşıldığı kadarıyla, Candaroğulları hem Selçuklu üslûbunda cildler üretmiş hem de özgün bir cild üslûbu ortaya koymaya çalışmıştır. 


Book Name : SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ISBN : 978-625-6960-59-6
Author : Dr. Fatma Şeyma BOYDAK
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 684
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medya Tartışmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Dijitalleşme ve Yönetim
Hile ve İç Denetim
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI BELAGAT
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Armağan Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uygulamalı Hayvan Islahı
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kamus-ı Teşrih
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları-2023
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kurumlarda Değerler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eşrefoğulları Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış