Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

BUY

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Book Name : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Author : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Medıcal and Aromatıc Plants
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslamofobi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları 2022
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Mutfak Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri