Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

BUY

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Book Name : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Author : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitimde Dijitalleşme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kurumlarda Değerler
Sâhib Ata Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medya Tartışmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 2
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken