Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

BUY

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Book Name : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Author : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eşrefoğulları Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslamofobi
Konya Turizm Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selefilik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Medya Tartışmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Karamanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kamus-ı Teşrih
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Hile ve İç Denetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika