Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”

Doç. Dr. Seydi KİRAZ

BUY

XVIII. yüzyılın ikinci, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Ali Lutfî, divan sahibi şairlerden biridir. Divanı, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, H.Şemsi, F. Güneren Bölümü, nr. 69’da kayıtlı, 1b-54a aralığında bulunmaktadır. Divanda 22’si tekke edebiyatı, 165’i divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış 187 manzume bulunmaktadır. Manzumelerin muhtevası ve eserdeki kayıtlar, şairi tanıma ve yaşadığı dönemi tespit etme bakımından mühim bilgiler içermektedir. Tespit edilen bu bilgiler, giriş ve üç bölüm halinde tasnif edilerek okuyuculara sunulmuştur.


Book Name : Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ISBN : 978-625-8080-32-2
Author : Doç. Dr. Seydi KİRAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 222
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
The Rise Of Populism
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları-2023
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kürt Tarihi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kamus-ı Teşrih
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hile ve İç Denetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kurumlarda Değerler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
HIVAR VADİH
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dondurma ve Sorbe
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İstihbarat Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri