Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği

Hüzeyfe ÇEKER

BUY

Biyografi kavramı, biyografinin İslam medeniyetindeki karşılığı olabilecek yazım türleri, biyografiye yakın olan diğer eserler, İslam medeniyetinde biyografinin tarihi; biyografi yazımının önemi, sebepleri, kaynakları, içerik unsurları, yazarı ve edebi üslubu gibi konular kitabın birinci bölümünde yer almaktadır. İkinci bölüm Hanefi biyografi geleneğinin ilk örneklerini teşkil eden, mezhep kurucusu Ebu Hanife hakkında yazılmış şahsi biyografi eserleri hakkında olup 41 eser ve yazarı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, Hanefi biyografi geleneğinin en önemli eserleri olan biyografi derlemelerine özeldir. Bu kapsamda 27 eser; yazarı, içeriği, kapsamı, sistematiği, kaynakları vb. açılardan incelenmiştir. Son bölümde ise öncelikle Hanefi biyografi yazılığının tarihsel seyri ve bölgelere göre biyografi yazımının durumu ele alınmıştır. 


Book Name : Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ISBN : 978-605-4988-41-9
Author : Hüzeyfe ÇEKER
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 374
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Ramazanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
İslamofobi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI ARAPÇA
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Turizm Rehberi
Medya Tartışmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
MUTUN VADİHA 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Armağan Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dondurma ve Sorbe
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları 2022
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Mevlana ve İslam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Mutfak Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı