Kudüs’te Kazı (1908-1912)

Doç. Dr. Seyit TAŞER

BUY

Geçmişte yaşanmış hiçbir hadisenin tarihin derinliklerinde kaybolup gideceği düşünülemez. Bu gelişmelere yön verenlerin tarihsel süreçte nasıl anılacağı devlete ve millete olan bağlılıkları ve katkıları ile ölçülür. Bazen yaşadığı dönemde kıymeti bilinemeyen tarihi şahsiyetler olsa da, bunlar için hakikat neyse bir gün ortaya çıkar. Hakkı söyleyebilmek, haktan yana olabilmek her devirde çeşitli zorlukları da omuzlamak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları omuzlayabilenler tarihin altın sayfalarına nakşedilir. Fikir ve uygulamaları gönüllere ve ruhlara tesir etmeyi sürdürür. Yanlış kararlar alıp bunları icra edenler ise unutulmaya mahkûm olmuşlardır. Bu kitap, siyasi alanda padişah otoritesinin zayıfladığı, yeni bir idari sürece geçildiği II. Meşrutiyet döneminde İngilizlere Kudüs’te, kutsal mekânlarda verilen kazı izni ile ilgili hatalı karar ve uygulamaların tarihe yansımalarını ele alır.


Book Name : Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ISBN : 978-625-8080-52-0
Author : Doç. Dr. Seyit TAŞER
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 90
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sâhib Ata Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kürt Tarihi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Ramazanoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İstihbarat Araştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları 2022
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI BELAGAT
İslamofobi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Armağan Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 1
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü