İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar

Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ

BUY

İpek Yolu yalnızca ticarete konu olan malların değil, aynı zamanda kültür, sanat ve felsefenin de seyahat ettiği bir yoldur. Bu yol sayesinde doğu ve batı arasında kurulan köprüler fikirler ve bilginin yayılımı ile matbaa gibi radikal gelişmeleri ortaya çıkarırken, refaha ve daha yüksek yaşam standartlarına kapı aralamıştır. Tarihsel süreçte, fikirler ve bilginin üretim yeri değiştikçe önde gelen ticaret yolları da zamanla önemini yitirmiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte katma değeri yüksek ekonomik çıktılara kaynaklık eden coğrafya adres değiştirirken, batı dünyanın geri kalanına kıyasla bu çıktılara ilişkin ticaretin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bununla birlikte, son dönemde artan küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere dayalı olarak uluslararası ticaretin dünyanın geri kalanına yönelik çeşitli fırsatlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Tek Kutuplu dünyanın oluşması ile birlikte doğu kapılarını bir yandan yabancı sermayeye açarken, diğer yandan dünya ticaretine entegre olabilmek amacıyla uluslararası ticari normlara uyum sağlamaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada, doğu ekonomilerinin birçoğu ucuz işgücüne dayalı maliyet avantajlarının yanı sıra artan sayıdaki dinamik sektörleri ile ekonomik gelişmişlik bakımından batıyla yarış içerisindedir. Bu kapsamda, Çin'in son dönemde gündeme getirdiği “Bir Yol Bir Kuşak” ya da “Kuşak ve Yol” Projesi, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden diriltilerek, karayolu, demiryolu ve denizyolu ve doğu ekonomilerini birbirine bağlamayı hedefleyen dev bir projedir. Proje, toplamda 65 ülke, yaklaşık 4,4 milyarlık nüfus ve küresel gelirin %40'ına yakınını kapsaması bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Özellikle finansal krizler ve pandeminin gölgesindeki küresel ekonomide, “Bir Yol Bir Kuşak” Projesinin başta Türki Cumhuriyetler ve Türkiye olmak üzere bölgede bulunan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve dünya ile bütünleşme çabalarına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
Bu kitabın Yeni İpek Yolu ekseninde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve politika belgelerine rehberlik etmesini ve bir nebze de konuya ilgi duyanlara farklı bir bakış açısı kazandırmasını ümit ediyoruz.


Book Name : İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ISBN : 978-625-6960-14-5
Author : Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 418
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dondurma ve Sorbe
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Karamanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İslamofobi
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
MUTUN VADİHA 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi