Din Eğitiminin Güncel Problemleri

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

BUY

    Din eğitimi bilimi, kuramsal boyutu da içerisinde barındıran pratik araştırmalar yönüyle din olgusunu ve eğitim gerçekliğini geniş bir perspektifte ele alma imkânına sahiptir. Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerle paydaş olan ve konuları ele alış biçimiyle disiplinler arası bir bakış açısına sahip olan din eğitimi bilimi, alanın güncel problemleri üzerinde yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla uygulama boyutunda bir gelişimi de hedeflemektedir. Aşkın boyutu olan din olgusunun insanla kesiştiği noktada bir de insandan insana geçişliliğin devreye girmesi yani örgün, yaygın ve informal yönüyle eğitim olgusunun alanın kapsamı içerisinde bulunması, din eğitimi bilimini geniş bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu nedenle, alanın temel konuları kadar güncel gerçekliğin ve uygulama alanından devşirilen yeni verilerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
    Din eğitimi alanının güncel problemlerine odaklanan ve örgün, yaygın ve informal din eğitimi alanlarında araştırma verilerini içeren bu eser, aynı zamanda din eğitimi tarihi ve din eğitimi felsefesi gibi alanlara da değinmek suretiyle din eğitimi bilimine güncel bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. 


Book Name : Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ISBN : 978-625-8080-77-3
Author : Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 370
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
MUTUN VADİHA 1
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Sâhib Ata Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve Yönetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Turizm Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI BELAGAT
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
HIVAR VADİH
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Yaşam ve Kadın
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kamus-ı Teşrih
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitimde Dijitalleşme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Armağan Kültürü
İslamofobi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mevlana ve İslam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım