Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Prof. Dr. Müslim YURTÇU

BUY

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Book Name : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Author : Prof. Dr. Müslim YURTÇU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 218
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI BELAGAT
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kurumlarda Değerler
The Rise Of Populism
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Mutfak Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mevlana ve İslam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 1
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme ve Yönetim
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hile ve İç Denetim