Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü

Dr. Elif BALCI FİSUNOĞLU

BUY

Eski dönemlerde seyahat seçkinlerin ve belli kişilerin sahip olduğu bir ayrıcalık olmuştur. Ancak yıllar içinde yeni kuşaklar bir öncekinden farklı özellik ve taleplere dayalı hayatlar kurmaya başlamıştır ve seyahat, tatil, dinlenme, eğlence gibi ihtiyaçlar bütçelerde daha büyük yer edinmeye başlamıştır. Alt yapı imkânlarının ve seyahat teknolojisinin gelişmesi bunu tetiklemiştir. 
Bugün insanlar, imajlar, algılar ve mesajlar ile çevrili bir küresel köyde yaşamaktadır. Her geçen gün birbirleri ile daha çok bağlantılı, daha haberdar duruma gelmektedirler. Bu temas, ilgi ve ilişki yoğunluğu, bir araya gelme, birbirini merak etme ve seyahat etme ihtiyacını doğururken bir yandan da tüm dünyada tırmanan siyasi, etnik, sosyal ve kültürel ayrışmalar, güvenlik tehditleri insanları ve toplumları seyahat etme konusunda ön yargılara sürüklemekte ve seyahat tercih ve kararlarını doğrudan etkilemektedir. 
2014 yılında başlayan bu çalışmanın tamamlandığı 2021 yılına kadar aradan geçen süreçte, literatürü, kavramları temelden değiştirecek gelişmeler yaşanmıştır. 
Covid- 19 öncesi turizm ve destinasyon imajı alanında çok niş, ihtisas alanlarda tartışmalar sürerken tüm dünyada turizm ve seyahat sektörleri savaş dönemlerinden bu yana yaşadığı en büyük kriz ile yüz yüze gelmiştir. 
Turizm sektöründe tanıtım faaliyetleri birbirinde bağımsız birçok kanal tarafından gerçekleştirilmektedir. Birçok farklı kurum ve işletme kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamak üzere; ülke ve şehirlerinin markasını kullanmaktadır. Stratejik iletişimin tam da burada önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bu araştırmanın ana konusu; Destinasyon imajı, stratejik iletişim süreci ve bu sürecin yönetiminin destinasyon imajları üzerindeki doğrudan etkisi olarak ele alınmaktadır.
Bu araştırmada tüm dünyadan farklı ülke ve şehirlerin bir turizm destinasyonu olarak ülke ve şehirlerin imaj oluşturmak üzere gerçekleştirdikleri stratejik iletişim faaliyetleri, ICCA- International Congress & Convention Association tarafından gerçekleştirilen “Best Marketing Award” ödüllü projeler üzerinden incelenmiştir. 
11 ülke ve şehir 2007-2018 yılları arasında gerçekleştirdikleri kampanyalar üzerinden turizm destinasyon imajı oluşturmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar halkla ilişkiler, stratejik iletişim, kamu diplomasisi ekseninde ele alınmakta ve kampanyaların sonuçları AMEC- The International Association for Measurement and Evaluation of Communication/ Uluslararası İletişim Ölçme ve Değerlendirme Birliği Entegre Değerlendirme Çerçevesi (Integrated Evaluation Framework) çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Disiplinler arası bir çalışma olarak ele alınmış olan bu araştırmada kuramsal bir tartışmanın yanı sıra içerik analizi yöntemi ve derinlemesine mülakat ile konuya ilişkin araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın destinasyon pazarlaması ve tanıtımı alanında literatüre akademik ve mesleki bakımından katkı sağlayacağına inanıyoruz.


Book Name : Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ISBN : 978-625-8080-68-1
Author : Dr. Elif BALCI FİSUNOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 390
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Uygulamalı Hayvan Islahı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yöresel Çorba Tarifleri
Ramazanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İslamofobi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 2
Hile ve İç Denetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
SARF BİLGİSİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
The Rise Of Populism
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kurumlarda Değerler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)