Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları

Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN

BUY

Bu eser, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin okul ve kent hayatına uyum sorunlarına dair genel bir bakış açısı sağlamak adına ortaya çıkmıştır. Nicel bir saha çalışması vesilesiyle, uluslararası öğrencilerimizin yaşadıkları problemlere ışık tutulmuş ve bu konuda alınması gereken önlemler açık yüreklilikle dile getirilmiştir. Bu açıdan mevcut çalışma, diğer üniversitelerimize örnek olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri bilimsel yollarla ortaya koyacak ve bu sayede alınması gereken önlemler daha da netleşecektir. Bu çabaların, ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak bir adım olacağı öngörülmektedir.


Book Name : Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ISBN : 978-605-4988-39-6
Author : Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 124
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eşrefoğulları Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
SARF BİLGİSİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İstihbarat Araştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslamofobi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitimde Dijitalleşme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ramazanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Kurumlarda Değerler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları