Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları

Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN

BUY

Bu eser, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin okul ve kent hayatına uyum sorunlarına dair genel bir bakış açısı sağlamak adına ortaya çıkmıştır. Nicel bir saha çalışması vesilesiyle, uluslararası öğrencilerimizin yaşadıkları problemlere ışık tutulmuş ve bu konuda alınması gereken önlemler açık yüreklilikle dile getirilmiştir. Bu açıdan mevcut çalışma, diğer üniversitelerimize örnek olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri bilimsel yollarla ortaya koyacak ve bu sayede alınması gereken önlemler daha da netleşecektir. Bu çabaların, ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak bir adım olacağı öngörülmektedir.


Book Name : Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ISBN : 978-605-4988-39-6
Author : Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 124
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Mevlana ve İslam
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medya Tartışmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Eğitim Araştırmaları 2022
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sâhib Ata Araştırmaları
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ANLATIMLI BELAGAT
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kurumlarda Değerler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kürt Tarihi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kamus-ı Teşrih
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar