Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ

BUY

Birey, kendi yaşamında ve diğer bireylerle ilişkisinde huzur, sükûn ve mutluluk arayışı içindedir. Fakat bu arayış, aynı zamanda çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bireyin çatışmaya girmemesi veya girdiği çatışmanın çözümü ise toplumsal hayatı düzenleyen diğer kuralların yanında ve fevkinde, hukuk vasıtasıyladır. Bu sebeple hukukun öngördüğü çözümler, hukukun hak olarak belirledikleri veya adalet tanımı, insanlığın öteden beri arayışında olduğu kavram ve kurumlardır. Hukuk, var olan düzeni koruyarak ve çıkan uyuşmazlıkların giderimini öngörerek bireyin azami ölçüde mutluluğa bir başkasının hukukunu çiğnemeden ulaşmasını sağlar. Öte yandan bu durum doğal olarak hukukun sürekli olarak bireyin zihninde canlı kalmasını ve hukuki meselelerin tartışılmasını sağlar. 
Toplumsal, siyasi, ekonomik hayattaki değişimlerin hukuki sonuçlarının yanında; hukuki değişikliklerin toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olabilmektedir. Bu döngünün ötesinde, insana özgü bir davranış olarak hak ve adalet arayışı kendi başına bir idealizmi içerir. Ayrıca bu arayış, bir düzen kurma iddiasını ve çabasını da taşır. En ideal olana ulaşmaya yönelik bu çaba, modern devlette hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında bu durum şekli (kanunilik) ve maddi (içerik) yönleriyle adaletin ortaya çıkmasıdır. Zaten şekli anlamda veya maddi anlamda hukukun olmadığı durumlarda bireyin mutluluğa ulaşması mümkün değildir: Birincisi anarşizmi, ikincisi ise despotizmi doğurur. 
Bu çalışmada kamu hukukunun temel alanlarıyla ilgili güncel konular tartışılmaktadır. Böylelikle adalet arayışına ve adalet idesinin üretimine bir katkı sunulmak amaçlanmaktadır. Alanında değerli yazarların temel konuları farklı perspektiflerden ele aldıkları bu çalışmanın, kamu hukukunun bu kitaptaki başlıklarına ilgi duyan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Book Name : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ISBN : 978-625-8080-72-8
Author : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 304
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitimde Dijitalleşme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mevlana ve İslam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Medya Tartışmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
Ramazanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hile ve İç Denetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları-2023
Eşrefoğulları Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku