Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ

BUY

Birey, kendi yaşamında ve diğer bireylerle ilişkisinde huzur, sükûn ve mutluluk arayışı içindedir. Fakat bu arayış, aynı zamanda çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bireyin çatışmaya girmemesi veya girdiği çatışmanın çözümü ise toplumsal hayatı düzenleyen diğer kuralların yanında ve fevkinde, hukuk vasıtasıyladır. Bu sebeple hukukun öngördüğü çözümler, hukukun hak olarak belirledikleri veya adalet tanımı, insanlığın öteden beri arayışında olduğu kavram ve kurumlardır. Hukuk, var olan düzeni koruyarak ve çıkan uyuşmazlıkların giderimini öngörerek bireyin azami ölçüde mutluluğa bir başkasının hukukunu çiğnemeden ulaşmasını sağlar. Öte yandan bu durum doğal olarak hukukun sürekli olarak bireyin zihninde canlı kalmasını ve hukuki meselelerin tartışılmasını sağlar. 
Toplumsal, siyasi, ekonomik hayattaki değişimlerin hukuki sonuçlarının yanında; hukuki değişikliklerin toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olabilmektedir. Bu döngünün ötesinde, insana özgü bir davranış olarak hak ve adalet arayışı kendi başına bir idealizmi içerir. Ayrıca bu arayış, bir düzen kurma iddiasını ve çabasını da taşır. En ideal olana ulaşmaya yönelik bu çaba, modern devlette hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında bu durum şekli (kanunilik) ve maddi (içerik) yönleriyle adaletin ortaya çıkmasıdır. Zaten şekli anlamda veya maddi anlamda hukukun olmadığı durumlarda bireyin mutluluğa ulaşması mümkün değildir: Birincisi anarşizmi, ikincisi ise despotizmi doğurur. 
Bu çalışmada kamu hukukunun temel alanlarıyla ilgili güncel konular tartışılmaktadır. Böylelikle adalet arayışına ve adalet idesinin üretimine bir katkı sunulmak amaçlanmaktadır. Alanında değerli yazarların temel konuları farklı perspektiflerden ele aldıkları bu çalışmanın, kamu hukukunun bu kitaptaki başlıklarına ilgi duyan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Book Name : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ISBN : 978-625-8080-72-8
Author : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 304
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
MUTUN VADİHA 2
HIVAR VADİH
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medya Tartışmaları
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SARF BİLGİSİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Armağan Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ceride-i Rüsûmiye
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kürt Tarihi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Mutfak Kültürü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım