Orta Doğu'da Din ve Medeniyet

Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN

BUY

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadeleleri sebebiyle uluslararası siyasetin de ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dinî birikiminin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavrayabilmek açısından daha isabetli olacaktır.

Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile hazırlanan olan bu kitap, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından da
ele alınmıştır.


Book Name : Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ISBN : 978-625-8080-39-1
Author : Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 762
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Karamanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kürt Tarihi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
The Rise Of Populism
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Şehir ve Âlimleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları 2022
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mevlana ve İslam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Selefilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II