Orta Doğu'da Din ve Medeniyet

Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN

BUY

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadeleleri sebebiyle uluslararası siyasetin de ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dinî birikiminin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavrayabilmek açısından daha isabetli olacaktır.

Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile hazırlanan olan bu kitap, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından da
ele alınmıştır.


Book Name : Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ISBN : 978-625-8080-39-1
Author : Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 762
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Armağan Kültürü
Konya Mutfak Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslamofobi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Dondurma ve Sorbe
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mevlana ve İslam
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ANLATIMLI BELAGAT
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı