İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK

BUY

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi (ICDBME 2022) Kongresinde sunulan birbirinden değerli özet bildirilerin genişletilmiş metinlerinden oluşan bu kitap bir bütün olarak, iktisat ve finans alanında farklı ampirik konulara odaklanarak dijitalleşmeyi ele alan dokuz bölüm içermektedir. Kitapta yer alan bölümlerde dijitalleşme çok yönlü olarak ele alınarak tartışılmış ve dijitalleşmenin etkisine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iktisat ve finans konularında çeşitli uygulamalarını içeren bu kitap, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik etkilerini ele alması bakımından değerlidir. Bu bağlamda, bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ISBN : 978-625-6960-16-9
Author : Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Armağan Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Turizm Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kamus-ı Teşrih
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Kürt Tarihi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hegemonya Karşı Hegemonya
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam