İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK

BUY

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi (ICDBME 2022) Kongresinde sunulan birbirinden değerli özet bildirilerin genişletilmiş metinlerinden oluşan bu kitap bir bütün olarak, iktisat ve finans alanında farklı ampirik konulara odaklanarak dijitalleşmeyi ele alan dokuz bölüm içermektedir. Kitapta yer alan bölümlerde dijitalleşme çok yönlü olarak ele alınarak tartışılmış ve dijitalleşmenin etkisine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iktisat ve finans konularında çeşitli uygulamalarını içeren bu kitap, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik etkilerini ele alması bakımından değerlidir. Bu bağlamda, bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ISBN : 978-625-6960-16-9
Author : Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ANLATIMLI BELAGAT
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 1
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
İslamofobi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selefilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği