Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN

BUY

Hatırlı pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma yöneliş, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir Doktora tez çalışması olup, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Nevfel ELGÜN yönetiminde, Dr. Mehmet CANLI tarafından büyük bir özveri ile hazırlanıp, başarılı bir şekilde ikmal edilmiştir. Ülkemiz işletmeciliğine önemli bir katkı sağlayacağı; bilim ve pratiğe katkı sağlayacağı niyetiyle çalışmamız kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, tüketicilerin genel satın alma davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler; ikinci bölümde geleneksel pazarlama anlayışından dijital pazarlamaya geçiş süreci ve hatırlı pazarlama kavramı irdelenmiş, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü ve son bölümünde ise hatırlı pazarlama yönteminin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri örnek bir uygulama ile incelenmiştir.


Book Name : Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ISBN : 978-625-7517-01-0
Author : Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 182
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İstihbarat Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları-2023
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eşrefoğulları Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medya Tartışmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Hile ve İç Denetim
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslamofobi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ceride-i Rüsûmiye
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mevlana ve İslam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
The Rise Of Populism
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
HIVAR VADİH
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Armağan Kültürü
ANLATIMLI ARAPÇA
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları