Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN

BUY

Hatırlı pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma yöneliş, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir Doktora tez çalışması olup, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Nevfel ELGÜN yönetiminde, Dr. Mehmet CANLI tarafından büyük bir özveri ile hazırlanıp, başarılı bir şekilde ikmal edilmiştir. Ülkemiz işletmeciliğine önemli bir katkı sağlayacağı; bilim ve pratiğe katkı sağlayacağı niyetiyle çalışmamız kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, tüketicilerin genel satın alma davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler; ikinci bölümde geleneksel pazarlama anlayışından dijital pazarlamaya geçiş süreci ve hatırlı pazarlama kavramı irdelenmiş, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü ve son bölümünde ise hatırlı pazarlama yönteminin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri örnek bir uygulama ile incelenmiştir.


Book Name : Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ISBN : 978-625-7517-01-0
Author : Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 182
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Turizm Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İstihbarat Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Hile ve İç Denetim
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Şehir ve Âlimleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
HIVAR VADİH
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kürt Tarihi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dondurma ve Sorbe
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Mutfak Kültürü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslamofobi