Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

BUY

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Book Name : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Author : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 284
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Eğitim Araştırmaları-2023
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medya Tartışmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
MUTUN VADİHA 2
The Rise Of Populism
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sâhib Ata Araştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dondurma ve Sorbe
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hile ve İç Denetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi