Eşrefoğulları Kitabı

Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.

 


Book Name : Eşrefoğulları Kitabı
ISBN : 978-605-4988-32-7
Author : Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 702
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
SARF BİLGİSİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kürt Tarihi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
The Rise Of Populism
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kurumlarda Değerler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Şehir ve Âlimleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dondurma ve Sorbe
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Mutfak Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İslamofobi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı