PUBLICATIONS

15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eşrefoğulları Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kurumlarda Değerler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Armağan Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İslamofobi
MUTUN VADİHA 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitim Araştırmaları 2022
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
İstihbarat Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hile ve İç Denetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet