PUBLICATIONS

HIVAR VADİH
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ceride-i Rüsûmiye
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kürt Tarihi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selefilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hile ve İç Denetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Turizm Rehberi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar