Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Doç. Dr. Özber CAN

BUY

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Book Name : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Author : Doç. Dr. Özber CAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 276
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Armağan Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kurumlarda Değerler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hile ve İç Denetim
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mevlana ve İslam
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Şehir ve Âlimleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme