Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler

Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

BUY

Dünya sathında tarih sahnesinde yer alan insan kendi kültürünün oluşumunda ve aktarımında musikiyi daima araç olarak kullanmıştır. Kültürel hayatın oluşmasında en önemli unsur hiç şüphesiz inançtır. Toplumların kültürlerinin yaşanmasında aktarımında en önemli aktarım ve etkileşim unsuru olan mûsikî, dînî hayatın ifasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Mûsikî, dînî vecîbelerin, Allah’a olan kulluk vazifelerin yerine getirmesinde, zühd, takvâ gibi insanı yücelten hallere erişme amaçlarınca ibâdeti tezyîn etmede kullanılmıştır. 

Mûsikînin İslâm dininden önce de Arap yarımadasında varlığı bilinmektedir. Din ekseninde mûskînin uygulanması ise evvelâ Kur’an-ı Kerîm tilâvetinde görülür. Tarikatların oluşum süreci ile zikre eşlik amaçlı bestelenip icra edilen ilâhiler vasıtasıyla mûsikî, hem repertuvar hem form hem de nazarî açıdan gelişmiştir. Mûsikînin İslâm dininin geniş coğrafyalara yayılmasında tarikatların büyük katkısı bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ilâhîler, Türk mûsikîsinin câmî ve tekke mûsikîsi türleri altında, ibâdet ve zikir amaçlı vücûda getirilen, köklü bir tarihe, kültüre, geleneğe sahip mûsikîmizin en önemli beste formlarındandır. Yüzyıllar boyunca, mutasavvıf şâirlerin ilâhî aşk ile gönüllerinden süzülen nutk-i şerifler, bestekârlarımız tarafından ibâdete neş’e katma, zikir ve tevhîd anlayışını pekiştirmeye yönelik nağmeler ile bestelenmiş, bu yolla mûsikî hazinemize eşsiz eserler kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada, devlet korosu arşivinde tespit edilen ilâhilerin; makam, usûl, güftekâr, güfte yapısı, bestekâr, beste yapısı yönü ile ortaya konması amaçlanmıştır. Arşivdeki İlâhîlerin incelemeleri yapılarak, elde dilen bulgular tablolar ve grafiklerle yorumlanmıştır.  Çalışma, eser nüshalarının mukâyeseli olarak irdelenmesi sebebi ve arşivdeki eserlerin künyeleri ve form yapıları hakkında bazı tespitlerin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ayrıca, tarih, edebiyat, kültür, sosyoloji, ilâhîyat, matematik ve istatistik gibi bilim ve ilim alanlarını kapsaması bakımından disiplinler arası bir çalışmadır. Çalışmada; arşiv taraması, kaynak tarama, alanında uzman kişiler ile görüşme, doküman ve içerik analizleri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilahîlerde en çok tercih edilen makamların, usûllerin neler olduğu, ilâhî repertuvarına en çok katkısı bulunan güftekâr ve bestekârların kimler olduğu tesbit edilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Devlet Korosu arşivindeki ilâhiler oluşturmaktadır. İlâhî repertuvarında yer alan eserlerdeki güfte ve beste yapıları nota nüshaları üzerinden tek tek incelenerek ulaşılan bulgular bütün âsârı kapsayan bir tablo çalışmamız içerisinde sunulmuştur. Bulgularda elde edilen veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ile, Devlet Korosu arşivinde yer alan ilâhî formundaki eserlerde en çok tercih edilen makamlar, usûller, repertuvara katkısı bulunan bestekârlar, güftekârlar, ilâhîlerdeki güfte ve beste yapıları konusunda somut sonuçlara ulaşılmıştır. 


Book Name : Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ISBN : 978-625-8080-32-2
Author : Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 29,7x21 cm
Number of Pages : 620
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ramazanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selefilik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI ARAPÇA
Kurumlarda Değerler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medıcal and Aromatıc Plants
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Konya Turizm Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları-2023
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hile ve İç Denetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
SARF BİLGİSİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kürt Tarihi
İstihbarat Araştırmaları