Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler

Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

BUY

Dünya sathında tarih sahnesinde yer alan insan kendi kültürünün oluşumunda ve aktarımında musikiyi daima araç olarak kullanmıştır. Kültürel hayatın oluşmasında en önemli unsur hiç şüphesiz inançtır. Toplumların kültürlerinin yaşanmasında aktarımında en önemli aktarım ve etkileşim unsuru olan mûsikî, dînî hayatın ifasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Mûsikî, dînî vecîbelerin, Allah’a olan kulluk vazifelerin yerine getirmesinde, zühd, takvâ gibi insanı yücelten hallere erişme amaçlarınca ibâdeti tezyîn etmede kullanılmıştır. 

Mûsikînin İslâm dininden önce de Arap yarımadasında varlığı bilinmektedir. Din ekseninde mûskînin uygulanması ise evvelâ Kur’an-ı Kerîm tilâvetinde görülür. Tarikatların oluşum süreci ile zikre eşlik amaçlı bestelenip icra edilen ilâhiler vasıtasıyla mûsikî, hem repertuvar hem form hem de nazarî açıdan gelişmiştir. Mûsikînin İslâm dininin geniş coğrafyalara yayılmasında tarikatların büyük katkısı bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ilâhîler, Türk mûsikîsinin câmî ve tekke mûsikîsi türleri altında, ibâdet ve zikir amaçlı vücûda getirilen, köklü bir tarihe, kültüre, geleneğe sahip mûsikîmizin en önemli beste formlarındandır. Yüzyıllar boyunca, mutasavvıf şâirlerin ilâhî aşk ile gönüllerinden süzülen nutk-i şerifler, bestekârlarımız tarafından ibâdete neş’e katma, zikir ve tevhîd anlayışını pekiştirmeye yönelik nağmeler ile bestelenmiş, bu yolla mûsikî hazinemize eşsiz eserler kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada, devlet korosu arşivinde tespit edilen ilâhilerin; makam, usûl, güftekâr, güfte yapısı, bestekâr, beste yapısı yönü ile ortaya konması amaçlanmıştır. Arşivdeki İlâhîlerin incelemeleri yapılarak, elde dilen bulgular tablolar ve grafiklerle yorumlanmıştır.  Çalışma, eser nüshalarının mukâyeseli olarak irdelenmesi sebebi ve arşivdeki eserlerin künyeleri ve form yapıları hakkında bazı tespitlerin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ayrıca, tarih, edebiyat, kültür, sosyoloji, ilâhîyat, matematik ve istatistik gibi bilim ve ilim alanlarını kapsaması bakımından disiplinler arası bir çalışmadır. Çalışmada; arşiv taraması, kaynak tarama, alanında uzman kişiler ile görüşme, doküman ve içerik analizleri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilahîlerde en çok tercih edilen makamların, usûllerin neler olduğu, ilâhî repertuvarına en çok katkısı bulunan güftekâr ve bestekârların kimler olduğu tesbit edilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Devlet Korosu arşivindeki ilâhiler oluşturmaktadır. İlâhî repertuvarında yer alan eserlerdeki güfte ve beste yapıları nota nüshaları üzerinden tek tek incelenerek ulaşılan bulgular bütün âsârı kapsayan bir tablo çalışmamız içerisinde sunulmuştur. Bulgularda elde edilen veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ile, Devlet Korosu arşivinde yer alan ilâhî formundaki eserlerde en çok tercih edilen makamlar, usûller, repertuvara katkısı bulunan bestekârlar, güftekârlar, ilâhîlerdeki güfte ve beste yapıları konusunda somut sonuçlara ulaşılmıştır. 


Book Name : Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ISBN : 978-625-8080-32-2
Author : Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 29,7x21 cm
Number of Pages : 620
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Karamanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Yaşam ve Kadın
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SARF BİLGİSİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Mutfak Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
HIVAR VADİH
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eşrefoğulları Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)