Ramazanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.


Book Name : Ramazanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-23-5
Author : Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 699
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Armağan Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Konya Turizm Rehberi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kurumlarda Değerler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SARF BİLGİSİ
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hile ve İç Denetim
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Yöresel Çorba Tarifleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selefilik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması