Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem

Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR

BUY

İlme son derece önem veren, cehalete çok kızan Arif Hikmet’in asıl şöhreti, şiirlerinden gelmekle beraber, nesirde de oldukça başarılıdır. Kendisini zorlamadan, hızlı ve kolay yazı yazması, yazdıklarında tekrara düşmemesi, ifadesindeki samimiyet ve şiir dilini ustalıkla kullanması, şair olarak en önemli özelliklerindendir. Hikmet ve tasavvufa dair şiirleri çoğunlukta olup, gazelleri oldukça beğeni toplamıştır. Arif Hikmet Bey, şahsiyeti ile insanları kolayca etkisi altına alırdı. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Sohbetlerinde karışık ve zor konuları basit ve anlaşılır hale koyarak, dinleyenlerin takdirini toplardı.Eseri orijinal Osmanlı Türkçesi, transkripte edilmiş ve günümüz Türkçesine (Türkçe’den Türkçe’ye) çevrilmiş haliyle hazırlamayı uygun gördük. Böylece Osmanlı Türkçesi ile meşgul olan kimseler için mukayeseli okuma çalışmaları yapabileceği bir eser ortaya koymayı amaçladık. Bazı layihaların derin tasavvufi konuları ihtiva etmesi, bizi bu hususları günümüz Türkçesi ile ifade etmenin zorluklarıyla karşı karşıya bıraktı. Böylesi durumlarda ifadenin aslı esas alındı, bazı yerlerde parantez içinde günümüzdeki karşılığı verilirken, bazı yerlerde ise dipnotla gerekli izahat yapıldı.


Book Name : Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ISBN : 978-625-7517-36-2
Author : Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 536
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
The Rise Of Populism
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kürt Tarihi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Mevlana ve İslam
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hile ve İç Denetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Armağan Kültürü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitimde Dijitalleşme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme ve Yönetim
Kamus-ı Teşrih
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitim Araştırmaları 2022
Medıcal and Aromatıc Plants