Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

BUY

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Author : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Mutfak Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 2
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Armağan Kültürü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selefilik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İstihbarat Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Şehir ve Âlimleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Hile ve İç Denetim
Ramazanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Turizm Rehberi
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kurumlarda Değerler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
HIVAR VADİH
Dondurma ve Sorbe