Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

BUY

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Author : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kurumlarda Değerler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kamus-ı Teşrih
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
The Rise Of Populism
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medıcal and Aromatıc Plants
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ