Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Müslim YURTÇU

BUY

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Book Name : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Author : Müslim YURTÇU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 218
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları-2023
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI ARAPÇA
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslamofobi
SARF BİLGİSİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijitalleşme ve Yönetim
Hile ve İç Denetim
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI BELAGAT
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Turizm Rehberi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Sâhib Ata Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Armağan Kültürü
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selefilik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar