Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler

Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN

BUY

“Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler (Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller)” ismiyle ortaya çıkan çalışmada temel olarak sosyal ve ekonomik olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Eserin sosyal boyutunu oluşturan çalışmalarda kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla salgın olgusu ele alınmış, özel olarak ise eğitim, aile, psikoloji, dezavantajlı gruplar, gündelik hayat gibi konular etrafında gerek teorik gerekse saha çalışmalarıyla Covid-19’un toplumsal etkileri ortaya konulmuştur. Eserin ekonomik boyutlarına baktığımızda pandeminin küresel boyuttaki ve uluslararası ticaretteki etkilerinin yanı sıra finans piyasaları, iş gücü piyasaları, enerji, turizm sektörlerine etkisi, tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikler ele alınmıştır.
 


Book Name : Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ISBN : 978-605-70069-9-8
Author : Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 844
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hile ve İç Denetim
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mevlana ve İslam
Armağan Kültürü
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kurumlarda Değerler
Kürt Tarihi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü